Energitjänster – en förklaring

1152501-light-bulb

Att energibespara har framförallt två fördelar. För det första handlar det om att ta vara på den energi som används och därmed blir det en miljömässig positiv påverkan då mer energi inte behöver tillverkas. För det andra är det en kostnadsbesparande åtgärd vilket även är den faktor som väger tyngst för de flesta och som gör att de väljer en energitjänst.

Begreppet energitjänst står för alla tjänster som på ett eller annat sätt resulterar i energibesparande åtgärder i hushåll eller för företag. Det kan då handla om utbyte av aggregat i de fall som även själva installationstjänsten ingår och därmed blir en tjänst som påverkar energibesparingen.

Energitjänster behöver däremot inte direkt vara effektiviserande utan kan även påverka indirekt. En tjänst som påvisar detta är energikartläggning. Detta innebär att det företag som har detta som sin specialitet gör en grundläggande analys och undersökning över dagens situation. Exempelvis kan man kontrollera om de tekniska installationerna fungerar som de ska och är optimerade till att användas perfekt.

När analysen är klar presenteras ett förslag på olika åtgärder som kan genomföras för att energieffektivisera. Det finns däremot inte krav på att beställaren måste genomföra något av detta utan detta ska alltså enbart ses som en separat analys. Det är även viktigt att det företag som utför själva analysen inte själva är genomför de praktiska energibesparande åtgärderna. Detta skulle nämligen minska trovärdigheten i analysen. Allt för många skulle tro att företaget lyfter upp brister för att på så vis få in mer jobb till företaget.

Däremot finns det företag som erbjuder ”garanterad energibesparing”. De gör då både analys och genomför sedan de praktiska åtgärderna. Men då är de oftast på kontrakt där företaget har som uppgift att regelbundet se över energianvändningsnivån.